• volwassene
  • kind (2-11 jr)
  • baby (<2 jr)
  • een kind dat tijdens de reis 12 jaar wordt, wordt beschouwd als een volwassene

VLIEGTICKET AANBIEDINGEN

Prijzen zijn vanaf en afhankelijk van beschikbarheid !!

Nog dagen te boeken:

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Amsterdam - Istanbul

Retour Aug, Sep
€110

Nog dagen te boeken:

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Amsterdam - Tokyo

Retour Aug, Sep
€557

Nog dagen te boeken:

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Amsterdam - New York City

Retour Aug, Sep
€383

Nog dagen te boeken:

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Amsterdam - Erevan

Retour Aug, Sep
€295

Nog dagen te boeken:

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Amsterdam - Bangkok

Retour Aug, Sep
€530

Why We Logo

Vliegticketgarantie

Algemene Voorwaarden Vliegticket Garantie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Vliegticket Garantie zoals deze via

www.ticketfinder.nl  handelsnaam Diyar Reizen B.V. afgesloten kan worden tegen het faillissement van een luchtvaartmaatschappij.

1. Definities

 1. ticketfinder.nl, handelsnaam Diyar Reizen B.V.: de reisorganisatie welke het ticket uitgegeven
  Ticketbedrag: het totaal van de vooraf betaalde bedragen voor vervoer per lijndienstvlucht (exclusief Low Costairline) van een ticket geboekt via ticketfinder.nl, exclusief berekende  boeking- en/of administratiekosten.
 2. Insolventie: faillissement, surseance van betaling of een andere in het buitenland als officieel geregistreerd staande vorm van insolventie.
 3. Lijndienstvlucht: een vlucht van een luchtvaartmaatschappij, die lid is van IATA  niet zijnde een Low Costairline, waarvoor een vaste dienstregeling wordt gehanteerd en welke te boeken is in een centraal reserveringssysteem (CRS).
 4. Luchtvaartmaatschappij: de onderneming welke de lijndienstvlucht uitvoert en lid is van IATA en deel uitmaakt van het BSP betaling systeem.
 5. Reiziger: de op het ticket vermelde persoon waarvoor een Vliegticket is geboekt en betaald via ticketfinder.nl.
  2. Gebeurtenis waarvoor de garantie geldt

    De hieronder genoemde vergoedingen worden uitbetaald indien de luchtvaartmaatschappij
    haar verplichting tot het vervoeren van de reiziger niet kan nakomen als gevolg                       van insolventie, resulterend in een volledige stillegging van haar vervoersactiviteiten.           3. Vergoeding

3.1 Indien de gebeurtenis uit artikel 2 zich voordoet:
3.1.1 vóór aanvang van de reis vergoedt ticketfinder.nl. het ongebruikte deel  van het            ticketbedrag tot een maximum van € 1.000,- per ticket.                                                                                                 
3.1.2 na aanvraag van de reis periode vergoedt ticketfinder.nl maximaal 70% van het niet
        gebruikte deel van het ticketbedrag met een maximum van EUR 700,00.

3.2 ticketfinder.nl  heeft te allen tijde het recht om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden voor de vanwege insolventie geannuleerde vluchten in plaats van een vergoeding. Indien de
aangeboden alternatief  op zelfde reisdatum is, is acceptatie van het alternatief verplicht.
Bij n
iet accepteren vervalt recht op vergoeding.
3.3 Alle andere geleden schade als gevolg van insolventie van de luchtvaartmaatschappij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4. Geldigheid

    Vliegticket garantie regeling:

4.1 de Vliegticket Garantie direct bij boeking is afgesloten; of automatisch als aanbieding bij de boeking is inbegrepen ten gevolge van eventuele lopende acties.
4.2 de reisperiode niet meer dan 180 dagen bedraagt;
4.3 de vertrekdatum van het ticket binnen 12 maanden na boekingsdatum ligt;

5. Geldigheidsduur Vliegticket Garantie
De garantieregeling gaat in op de datum dat het ticket is uitgegeven en eindigt zodra:
5.1 de reiziger zijn reis heeft beëindigd;
5.2 een vergoeding heeft plaatsgevonden waarvoor de garantieregeling van toepassing is.

6. Uitsluitingen
De Vliegticket Garantie regeling is niet van toepassing indien de insolventie een rechtstreek
gevolg is van:
6.1 een opstand, een gewapend conflict, binnenlandse onlusten, burgeroorlog, oproer en muiterij; of andere oorzaken die niet aan de luchtvaartmaatschappij toe te schrijven zijn, zoals natuurrampen e.d.
6.2 terrorisme; gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar      samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaan dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks –
al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

6.3 Preventieve maatregelen: van overheidswege en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of –indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

7. Verplichtingen bij schade
In geval een gebeurtenis zoals omschreven in artikel 2 zich voordoet of dreigt voor te doen
dient de reiziger, op straffe van verval van vergoeding:
7.1 Alle medewerking te verlenen en alle aanwijzingen van ticketfinder.nl op te volgen, alsmede niets te doen dat de belangen van ticketfinder.nl. zou kunnen schaden.

7.2 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor aanvang van de reis en of uiterlijk één maand na de
gebeurtenis zoals omschreven in artikel 2 www.ticketfinder.nl  op de hoogte te stellen van de
geleden schade.
7.3 Alle documenten welke betrekking hebben op de gebeurtenis aan ticketfinder.nl te overhandigen.
7.4 Alle aanspraken op vergoeding over te dragen aan www.ticketfinder.nl  tot ten hoogste het uit te keren maximum bedrag zoals is aangegeven  in artikel 3.

8. Dubbele dekking

Indien deze Vliegticket Garantie niet zou bestaan en aanspraak gemaakt zou kunne
worden op een verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, is deze
Vliegticket Garantie regeling pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die
schade voor vergoeding in aanmerking welke het bedrag te boven gaat waarop de reiziger     elders aanspraak zou kunnen maken.

9. Slotbepalingen

9.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar alle medewerking die in alle redelijkheid van hen kan worden verwacht.
9.2 Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde instantie namens rechter te      Amsterdam.

Blijf op de hoogte met de laatste aanbiedingen van ons. ook voor ontvangen van speciale promo codes.

Uw winkelwagen is leeg